Hopp til innhold

Om oss

Mjøndalen Jeger og Fiskerforenings formål er å knytte til seg de som er interessert i sportsfiske, jakt og friluftsliv. Arbeide for å fremme tiltak som tar sikte på å øke vilt- og fiskebestanden i vårt område, og øke forståelsen for ansvarsbevisst jakt, fiske og ferdsel i skog og mark.

Vårt område utgjør ca. 20.000 mål skog og mark på sydsiden av Drammenselva og innenfor Nedre Eikers grense. I dette området tilbyr foreningen et jaktområde for småvilt samt en rekke skogstjern for fiske etter ørret, abbor og annen innlandsfisk.

Foreningen har i alle år drevet med aktiv kultivering og viltstell for dyr, fugl og fisk i området. Det brukes betydelige økonomiske midler hvert år til dette arbeidet for å sikre mangfoldet også for fremtiden og nye medlemmer.

Foreningen er organisert med ett hovedstyre, samt ett utvalg for hhv jakt, fiske, laks og ungdomsgruppe.

Vi satser mye på å ha en aktiv ungdomsgruppe med et tilbud til alle ungdommer som er glad i jakt, fiske og friluftsliv. Alle som har lyst til å delta og kanskje bidra i foreningens arbeide er hjertelig velkommen. For nærmere informasjon kontakt formannen eller en i styret.

Vedtekter for Mjøndalen Jeger og Fiskeforening

Stiftet 14. mai 1918

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 7. april 1954.

Revidert og vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. mars 1969.

Revidert og vedtatt på årsmøte 28. januar 1983.

Revidert og vedtatt på årsmøte 7. februar 1992.

Revidert og vedtatt på årsmøte 16. februar 1996.

Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2000.

Revidert og vedtatt på årsmøte 23. februar 2001.

Revidert og vedtatt på årsmøte 15. februar 2002.

Revidert og vedtatt på årsmøte 18. februar 2015.

Revidert og vedtatt på årsmøte 10. februar 2016.

§1

Mjøndalen Jeger og Fiskeforenings formål er å knytte til seg de som er interessert i sportsfiske, jakt og friluftsliv. Arbeide for å fremme tiltak som tar sikte på å øke vilt- og fiskebestanden i vårt område, og øke forståelsen for ansvarsbevisst jakt, fiske og ferdsel i skog og mark.

§2

1. Foreningens medlemmer er:

a: Æresmedlemmer. Etter oppfylte krav.

Minst 25 års medlemskap, og i tillegg 100 poeng, som opptjenes etter følgende

Skala pr. år:

Formann: 10 poeng

Sekretær: 10 poeng

Kasserer: 10 poeng

Viseformann: 6 poeng

Styremedlem: 4 poeng

Utvalgsformann: 5 poeng

Utvalgsmedlem: 2 poeng

Valgkomite: 2 poeng

Revisor: 1 poeng

Dugnad etter skjønn.

Forslag til æresmedlemskap behandles av styret etter gjeldende regler og

fremlegges på årsmøtet.

2. Årlige medlemmer.

Foreningens medlemmer er de som har betalt kontingenten for året, og disse har da rett

til å fiske i de vann foreningen disponerer, mot å følge gjeldende bestemmelser.

For å drive jakt i terrenget foreningen disponerer, må medlemmet ha bopel på sydsiden av Drammenselva innen Nedre Eikers grense.

Medlemmer som flytter til annet sted, må søke styret om jaktkort hvert år.

Unntatt er de medlemmer som har løst jaktkort i minst ti år.

Foreningens medlemmer har dugnadsplikt.

§3

a: Ethvert medlem som ser at utenforstående eller medlemmer driver ulovlig jakt/fangst eller fiske i foreningens terreng, plikter å melde

dette til hovedstyret under navns nevnelse.

b: Løshunder som påtreffes i foreningens terreng behandles etter jakt- og bufelovens bestemmelser.

c: Ethvert medlem som overtrer bestemmelsene i §3 pkt. b jaktloven og fiskebestemmelsene, kan ekskluderes fra Foreningen i 2 – to –

år, og må søke om nytt medlemskap.

§4

Foreningen administreres av hovedstyret, som består av åtte medlemmer. Funksjonstiden er to år. Ved stemme likhet avgjør leder

med dobbelstemme.

§5

a: Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og holdes hvert år innen 28. februar. Tid og sted bekjentgjøres minst 14 dager før

årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen 31. januar.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av hovedstyret eller ved beslutning på medlemsmøte.

b: Årsmøtets dagsorden:

1. Årsberetning fra hovedstyret og utvalgene.

2. Revidert regnskap fra hovedstyret og utvalgene.

3. Bevilgninger.

4 . Saker oppsatt på dagsorden.

5. Valg.

c: Det velges:

Leder

Nestleder/sekretær

Kasserer

Styremedlem ansvar for jakt

Styremedlem ansvar for fiske

Styremedlem ansvar for laksefiske

Styremedlem ansvar for ungdom

Styremedlem ansvar for lokalet

To varamedlemmer

Alle velges for to år av gangen. Leder, kasserer, styremedlem ansvar for fiske og styremedlem ansvar for ungdom velges i år med

partall. Resten av styret velges i år med oddetall.

d: Når det gjelder lokalet, velges det ytterligere fem medlemmer for forvaltning av dette.

Disse velges for en to års periode og ut trer annen hvert år.

e: Det skal velges to revisorer med ett varamedlem, og valgkomite bestående av tre medlemmer, med ett varamedlem. Hvert medlem

blir valgt for tre år av gangen. Ett medlem utgår hvert år.

f: Medlemmer av valgkomiteen skal ikke sitte i hovedstyret.

g: Alle saker, unntatt lovendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Lovendringer krever 2/3 flertall. Årsmøtet er beslutningsdyktig når tre

fra hovedstyret og ti medlemmer er tilstede.

h: kontingenter bestemmes av årsmøtet.

i: Medlemmer som innehar verv i naboforeninger som tilstøter våre interesseområder, skal ikke sitte med verv i

Mjøndalen jeger og Fiskeforening.

§6

Hovedstyret handler i foreningens navn.

Det holdes møte minst fire ganger årlig, og er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Møtene ledes av styrets leder.

Hovedstyret har å påse:

1. At foreningens tarv på best måte fremmes.

2 . At bøkene føres ordentlig og regnskap avlegges.

3. Føre tilsyn med at foreningens lover overholdes.

4. Kunngjøre på betryggende måte for medlemmene hvert årsmøte 14 dager, og ekstraordinært møte åtte dager, før disse avholdes.

§7

Hovedstyret kan advare, straffe eller ekskludere medlemmer som begår seg mot gjeldende lover og regler, som oppfører seg på en skadelig eller uverdig måte mot foreningen eller dens medlemmer, eller manglende oppfyllelse av sin medlemsplikt.

§8

Hver grunneier oppnår samme rettigheter som medlemmer av foreningen.

For øvrig ifølge kontrakt mellom Nedre Eiker Grunneierlag og Mjøndalen Jeger og Fiskeforening.

§9

Tvist om foreningens anliggender mellom medlemmer eller dens styre, skal behandles av en voldgiftskomite bestående av tre medlemmer, hvorav hver av partene velger en hver. Disse to velger den tredje. Komiteens avgjørelse er bindende for begge parter og kan ikke forelegges domstolene for avgjørelse.

§10

Foreningen kan bare oppløses på årsmøte med ¾ flertall. Det årsmøtet som oppløser foreningen, fordeler også foreningens aktiva.